Ffilmiau or cyfarfod - TYNGED YR YSGOLION - Bob Dorkins, Twm Prys Jones, Y Cyng. Penri Jones, Y Cyng. Seimon Glyn, Y Cyng. Selwyn Griffiths, Myrddin ap Dafydd, Ffred Ffransis, Ieuan Wyn, Robyn Lewis.    
 CYNGHRAIR YSGOLION A CHEFNOGWYR

Ffurfiwyd y Gynghrair Ysgolion a Chefnogwyr yn sgil trefniadau cyfarfod Tynged yr Ysgolion ym Mhwllheli. Y mae’r Gynghrair yn cefnogi’r alwad ar i Gyngor Gwynedd bwyllo a rhoi’r cynllun drafft presennol o’r neilltu yn gyfan gwbl. Os am adennill ymddiriedaeth y cyhoedd rhaid wrth lechen lân. Er mwyn dod o hyd i’r atebion cywir i bob ysgol ac ardal yn unigol y mae’n ofynnol i Gyngor Gwynedd lunio cynllun drafft newydd yn seiliedig ar y tri gofyniad canlynol:

    1. proffiliau ieithyddol, diwylliannol a chymdeithasol o’r ysgolion a’r cymdogaethau; ac asesiadau ardrawiad ieithyddol, diwylliannol a chymdeithasol mewn perthynas â’r ysgolion a’r cymdogaethau.
    2. astudiaethau cymharol helaethach er mwyn ehangu’r dewisiadau i gynnwys cydweithio ffurfiol a gwahanol fathau o glystyru ac o ffederaleiddio.
    3. barn rhieni a chyrff llywodraethol lleol.

Aelodau’r Gweithgor :- Ieuan Wyn, Twm Prys Jones, Myrddin ap Dafydd, Ffred Ffransis, Sian Parri.

Os ydych yn cytuno a'r Penderfyniad ac am ymuno a'r Gynghrair anfonwch at  post@ysgol.co.uk
 
 

                         

 

Ffilmiau or cyfarfod - TYNGED YR YSGOLION - Bob Dorkins, Twm Prys Jones, Y Cyng. Penri Jones, Y Cyng. Seimon Glyn, Y Cyng. Selwyn Griffiths, Myrddin ap Dafydd, Ffred Ffransis, Ieuan Wyn, Robyn Lewis.

Fforwm trafod Trefniadaeth Ysgolion Cynradd Gwynedd  - School reorganisation forum

Gwefan Llywodraethwyr Llŷn  -  Llŷn School governors website


Cynghrair Ysgolion a Cefnogwyr

Ysgolion
Abererch, Abersoch, Baladeulyn, Beddgelert, Borth-y-Gest, Brithdir, Bronyfoel, Bro Plenydd, Brynaerau, Bro Hedd Wyn, Bryncrug, Carmel, Chwilog, Clogau, Croesor, Crud y Werin, Dinas Mawddwy, Dyffryn Ardudwy, Edern, Felinwnda, Foel Gron, Ganllwyd, Garndolbenmaen, Llanaelhaearn, Llanbedrog, Llandwrog, Llanelltyd, Llangybi, Llanllyfni, Llanystumdwy, Llawrybetws, Llidiardau, Llwyngwril, Machreth, Manod, Morfa Nefyn, Nefyn, Parc, Pentreuchaf, Pont y Gof, Rhiwlas, Rhostryfan, Rhydyclafdy, Santes Helen, Sarn Bach, Talysarn, Tudweiliog, Y Garreg, Y Gorlan, Yr Eifl.

Cyrff

Fforwm Llywodraethwyr Llŷn, Cyfeillion Llŷn, Cymdeithas yr Iaith, Cylch yr Iaith, Mudiad Achub Llanystumdwy, Rhieni Ysgol Manod, Adran yr Urdd Pentreuchaf, Cylch Meithrin Dinas, Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Felinwnda, Pwyllgor Canolfan Bro Llanwnda, Pwyllgor Neuadd Rhydygorlan, Clwb Ffermwyr Ieuanc Pentreuchaf, Mudiad Ysgol Feithrin Pentreuchaf, Pwyllgor Pentref Rhostryfan, Cylch Meithrin Rhostryfan, Cyfeillion Ysgol Rhostryfan, Adran yr Urdd Rhostryfan.

Cynghorwyr a Darpar Ymgeiswyr
Y Cyng. E. Selwyn Griffiths, Y Cyng. Seimon Glyn, Y Cyng. Penri Jones, Y Cyng. Liz Saville, Y Cyng. John Wynn Meredith, Y Cyng. Morgan Lewis Vaughn, Y Cyng. Glyn Owen, Y Cyng. O.P.Huws, Y Cyng. Elwyn Edwards, Y Cyng. Evan Hall Griffith, Y Cyng. Richard Morris Jones.

Derbyniwyd cefnogaeth gan y canlynol i gynnal y cyfarfod Tynged yr Ysgolion
Angharad Tomos, Yr Athro Gwyn Thomas, Dr Meredydd Evans, Y Parch. John ac Elina Owen, John Meirion Morris, Ifor Davies, John Gruffydd Jones, Y Parch. Harri Parri, Y Barnwr Dewi Watkin Powell, Nia Rhosier, Robin Llywelyn, Y Parch. Emlyn Richards, Helga Martin, Heini Gruffudd, Dr Robin Gwyndaf , Yr Athro D. J. Bowen, Geraint Jones, Y Cyn-Archdderwydd Selwyn Iolen, Gareth a Gina Miles, Geraint Vaughan Jones, Phyllis M. Ellis, Emyr Llywelyn, Tecwyn Ellis, Howard Huws, Yr Athro Hywel Teifi Edwards, Dr Carl Iwan Clowes, Dafydd Glyn Jones, Dr Morgan a Cet Jones, Dr Cen a Gwenda Williams, Gwen Prichard Jones, Y Cyn-Archdderwydd Dr Robyn Léwis, Dr Geraint a Zonia Bowen, Bryn Fôn. Cyngor Cymuned Aberdaron, Cyngor Cymuned Tudweiliog, Cyngor Cymuned BotwnnogOs ydych yn cytuno a'r Penderfyniad ac am ymuno a'r Gynghrair anfonwch at  post@ysgol.co.uk