image


Ffilmiau or cyfarfod - TYNGED YR YSGOLION - Bob Dorkins, Twm Prys Jones, Y Cyng. Penri Jones, Y Cyng. Seimon Glyn, Y Cyng. Selwyn Griffiths, Myrddin ap Dafydd, Ffred Ffransis, Ieuan Wyn, Robyn Lewis.Gwefan Fforwm Llywodraethwyr Llŷn
Maer Fforwm yn agored i holl Ysgolion Tal-gylch Botwnnog sef Nefyn, Morfa Nefyn, Edern, Tudweiliog, Llidiardau, Aberdaron, Mynytho, Llanbedrog, Sarn Bach, Abersoch, Cynrychiolaeth bob ysgol fydd - y Pennaeth, Cadeirydd 2-3 aelod or llywodraethwyr a fydd yn cael eu hethol mewn cyfarfod o lywodraethwyr yr ysgol.
Bydd y cadeirydd yn cael ei ddewis o blith y Cadeiryddion neu Benaethiaid yn flynyddol, gan roi cyfle cyfartal i bob ysgol.
Bydd y cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar gais un ysgol neu fwy.
Gofynnir am gyflwyno materion iw trafod ymlaen llaw drwy gysylltu gyda r ysgrifennydd.
Y cworwm fydd 60% or ysgolion.

Ail-sefydlwyd Fforwm Llywodraethwyr Llŷn yn arbennig er mwyn ymateb i ymgynghoriad Cyngor Gwynedd ar ad-drefnu ysgolion.
       Yn ystod yr ymgynghoriad mae Cyngor Gwynedd wedi methu ateb ein cwestiynau na lleddfu ein pryderon. Wrth gyhoeddi y cynlluniau i ad-drefnu y mae wedi dod yn gwbwl amlwg bod ein barn wedi ei llwyr anwybyddu a fod y cynllun yn gwbwl groes i 'n dyheadau.
Y bwriad yw cau naw allan o'r un ar ddeg o ysgolion Llŷn ac agor dwy ysgol ffederal.
       Y mae pryder gwirioneddol am y cynlluniau drwy Wynedd gyfan gyda gwrthwynebiadau ac amheuon difrifol yn cael eu mynegi yn Eifionydd, Arfon a Meirionydd hefyd. Bydd effeithiau y cynllun yn bellgyrhaeddol, ac mae gofyn ail-ystyried yr holl fater.
       Os oes gennych sylwadau neu wybodaeth berthnasol gellir ei bostio ar yr hysbysfwrdd neu drwy anfon e-bost .

O'r Wasg
Y mae'r dudalen hon yn cynnwys erthyglau o bapurau newydd .     O'r wasg


Dogfennau
Y mae'r dudalen hon yn llawn dogfennau perthnasol - Llythyrau, Munudau cyfarfodydd, ystadegau ayyb.'.    Dogfennau


Hanes
Y mae'r dudalen hon yn bod er mwyn cadw mewn cof y safiad dewr a wnaed ym Mryncroes yn niwedd y 60au. Defnyddiwyd erthyglau o bapurau newydd yn y cyfnod, rhannau o draethawd Richard Thomas Meillionydd Mawr, llyfr 'Cofio'n ôl' Gruffudd Parry  ac erthygl Emyr Llewelyn yn 'Y Faner Newydd'.     HanesFforwm ar-lein
Mae'r wefan hon yn gyfle i drigolion Gwynedd, godi cwestiynau a holi
barn er mwyn cynnal trafodaeth ar sut orau i gynnal addysg gynradd o ansawdd
at y dyfodol. Mae gwahoddiad i gynghorwyr Gwynedd a swyddogion gwasanaethau
addysg ymateb neu gyfrannu mewn fforwm agored.    Fforwm Ar-lein Agoredimage image image image image