Safle Bio-amrywiaeth Llŷn - Bio diversity site for Llŷn

Llyn

Cyflwyniad - Introduction

    Y mae'r testun Cymraeg mewn gwyn ac yn ymddangos o flaen y Saesneg. Defnyddiwch fotymau y ddewislen yn y top ac ar waelod pob tudalen i fynd o gwmpas y safle. Y mae'r botymau eicon i'r chwith (ac ar y ddewislen) yn mynd at y 5 brif adran.
     Y mae'r tudalennau rhywiogaethau yn cynnwys gwybodaeth yn ogystal a nifer o wahanol luniau. Y mae y rhan fwyaf or lluniau yn lincs sydd yn arwain, un ai at fwy o wybodaeth neu at luniau mwy hyd at 1280x1024 picsel.
   Y mae'r botwm ? yn arwain at luniau sydd heb eto gael eu adnabod neu eu prosesu. Am fwy o wybodaeth ewch i dudalen Map y Safle, y mae'r dudalen yma yn cynnwys lincs i bob tudalen, hefyd chwilotwr y safle. Cysylltwch gyda ni drwy ddefnddio'r dudalen cysylltu.

    English text is all in this golden yellow colour and follows the Welsh. Use the menu buttons at the top and bottom of each page to navigate the site. The 5 'section' buttons on the left (and the menu bar) will take you to the 5 main sections.
    The species specific
pages contain information about the subject with many photographs. Almost all photographs are clickable links, either to more information, or larger versions up to 1280x1024 pixels.
   The ? button shows pictures that have yet to be identified and processed.  For more information, go to the site map page, this page lists links to all pages on the site and a site search engine. You can contact us using the contact page.

Ariannwyd y wefan hon yn rhannol gan Y Gronfa Datblygu Cynaladwy Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn. yn 2005

This site was part-funded in 2005 by
the Sustainable Development Fund
Llŷn Area of Outstanding Natural Beauty

Hanes - History
Sefydlwyd y safle er mwyn creu bas-data o flodau gwyllt a natur yn Llŷn. Y ddau brif reswm oedd :-
   1. I ddarparu ffynhonell wybodaeth ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd ar fioamrywiaeth yn Llŷn. Y mae yn cynnig ffordd hawdd o ddod i adnabod enwau planhigion a gwahanol rywogaethau yn y Gymraeg a'r Saesneg. Bydd o gymorth i addysgwyr gyda theithiau maes ac yn y dosbarth mewn ffordd strwythurol a gweledol ddefnyddiol.
  2. I greu cronfa wybodaeth a chip olwg ar natur a bywyd gwyllt yr ardal yn 2005-6.

This site was initially set-up to provide a pictorial database of the wild flowers in Llŷn. The 2 main reasons for this were :-
  1. to provide a resource for local primary and secondary schools in Lleyn , Gwynedd, showing the bio-diversity of the local flora of Lleyn and to act as an easily accessible plant identifier with both Welsh and English plant names .To assist educators with field trips and class room education in a structured and accesible visual maner.
  2. to provide a resource and 'snap-shot' of the local flora in order that there would be a record of what grows wild in the area as of 2005-6.


Y Dyfodol - The Future
Mae ein cynlluniau i'r dyfodol yn cynnwys: bas-data mwy cynhwysfawr o fywyd gwyllt Gwynedd. Bydd yna ffotograffau o blanhigion mewn gwahanol gyfnodau, o egino i ffurfio had.

Our future plans include: a better and more comprehensive database of the local flora and fauna of Gwynedd. We hope this will include pictures of plants at different stages in their life-cycles from germination through to seed formation.


image
 
image