INDEX /

MYNEGAI


PUBLIC BODIES / CYRFF CYHOEDDUS

A-D , . . . E-P , . . .Q-Z.

SERVICES / GWASANAETHAU:

Clubs and Socials / Clybiau a Chymdeithasau

Clubs and Groups (leisure) / clybiau a mudiadau

Community Centres / Canolfannau Cymuned

Sports Clubs / Clybiau Chwaraeon

Youth Centres / Canolfannau leuenctid a'r Gymuned

Coastguard / Gwyliwr y Glannau

 

EDUCATION / ADDYSG

Agricultural College / Coleg Amaethyddol

Careers Services / Gwasanaeth Gyrfaoedd

College of Further Education / Coleg Addysg Bellach

Education Centres / Canolfannau Addysg

Education Department / Adran Addysg

Industry and Education Liaison Officer / Swyddog Cyswllt Addysg a Diwydiant

Primary Schools / Ysgolion Cynradd

(A-F),.......(G-Z).

 

Secondary Schools / Ysgolion Uwchradd

Special School / Ysgol Arbennig

Training Workshops / Gweithdai Hyfforddiant

 

ELECTRICITY / TRYDAN

GAS / NWY

Electricity & Gas / Trydan a Nwy

HEALTH / IECHYD

Ambulance Services / Gwasanaeth Ambiwlans

Doctors / Meddygon

Dentists / Deintydd

Day Centres / Canolfannau Anabl

Disability Centres / Canolfannau Anabl

Fire Service / Gwasanaeth Tan

Health Centres / Canolfannau lechyd

Hospitals / Ysbytai

Police / Heddlu

Social Services / Gwasanaethau Cymdeithasol

HOUSING / TAI

Housing Socieities / Cymdeithasau Tai

LIBRARIES / LLYFRGELLOEDD

Libraries / Llyfrgelloedd

LOCAL GOVERNMENT / LLYWODRAETH LEOL

Local Government / Llywodraeth Leol

NEWSPAPERS—LOCAL CONTACTS / CYHOEDDWYR PAPURAU CYSYLLTIADAU LLEOL

Local Contacts / Cysylltiadau Lleol

LOCAL NEWSPAPERS / PAPURAU BRO

Local Newspapers / Papurau Bro

REGISTRARS / COFRESTRYDDION

Registrars / Cofrestyddion

SOCIAL SERVICES DEPARTMENT / ADRAN GWASANAETHAU CYMDEITHASOL

Social Services / Gwasanaethau Cymdeithasol

TELEPHONE SERVICES / GWASANAETHAU TELIFFON

Telephone / Teliffon

RAIL INFORMATION / HYSBYSRWYDD RHEILFFYRDD

Rail / Rheilffordd

TRANSPORT / TRAFNIDIAETH

Transport / Trafnidiaeth

WATER BOARD / BWRDD DWR

Water Board / Bwrdd Dwr

 


 


© penllyn.com 2000-6